Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

<< Terug naar het overzicht

De man mei twa gesichten

Temaferhaal 23 september 2014 11:43

Foar de moanne fan de skiednis dat it tema Freon en Fijân hat, hawwe wy in hiel moai ferhaal. It ferhaal stiet yn it boek Gewoan gek op skiednis. Foar dizze gelegenheid stelle wy it fergees digitaal beskikber.

It ferhaal spilet him ôf yn de 16e ieu en giet oer Tamme en Sipke dy't beide oan de nije seedyk by Harns wurkje. Dy dyk wurdt boud ûnder lieding fan Caspar de Robles, de Swarte Kolonel.Tamme kin de man net útstean, mar Sipke tinkt hiel oars him. Hoe't dat no kin???

Download hjir it ferhaal!

Bestel hjir Gewoan gek op skiednis.

De Kanon op Tsjek!

Besjoch ek de langere kanonklips mei Freerk Smink op

Tsjek tv fan Omrop Fryslân .