Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

Venster 11

De Aytta's

Friezen in vorstendienst 1499-1577

"In de 16e eeuw is het afgelopen met Fryslân als zelfstandig gebied. De Friese vrijheid, de oorlog van Edzard Cirksena, het verzet van Grutte Pier hebben allemaal niet geleid tot een eigen, nieuw land. Fryslân komt eerst onder het bewind van de hertog van Saksen en wordt later een onderdeel van het grote Habsburgse Rijk. Maar dat geeft andere mensen weer de kans om een grote rol te spelen in de geschiedenis. Twee van hen zijn de Friezen Bucho en Vigilus Aytta. Zij groeien uit tot belangrijke bestuurders onder de nieuwe koningen. Na een lange tijd van onrust, strijd en opstand komen de Nederlanden (het tegenwoordige België en Nederland) langzamerhand allemaal onder de regering van een echt vorstenhuis: de Habsburgers. Deze familie levert de belangrijkste leiders van het grote Heilige Roomse Rijk."

Vorstenheerschappij
De overgang van Friese vrijheid naar vorstenheerschappij werd door sommige Friezen van harte verwelkomd. Daar kon opportunisme in meespelen, maar het kon ook gaan om een keuze uit overtuiging. De overtuiging namelijk dat de Friese vrijheid niets meer opleverde dan interne strijd en dat stabiliteit en vooruitgang alleen van een sterke vorst kon worden verwacht. Een familie die die overtuiging was toegedaan en bovendien enkele mannen van formaat geleverd heeft, is het geslacht Aytta. Boven alles uit steekt de imposante figuur van Viglius (1507-1577), een topjurist en topdiplomaat, die buiten Friesland carrière gemaakt heeft, maar toch zijn leven lang verbonden is gebleven met zijn Friese patria. Minder bekend, maar ook hoog opgeklommen in de vorstendienst, is zijn oom Bucho (1465-1528). Samen omspannen ze bijna heel het tijdperk van vorstenheerschappij in Friesland.

Bucho Aytta
De Aytta’s waren een familie van eigenerfde boeren uit de omgeving ten zuiden van Leeuwarden. Nog altijd is de naam Aytta-state verbonden aan de plaats Swichum, waar Bucho Aytta is geboren. Nadat hij aan de universiteit in Leuven een graad in de rechten had behaald, koos hij voor een carrière als geestelijke. In 1499 benoemde de nieuwe machthebber hertog Albrecht van Saksen Bucho, op dat moment pastoor van Huizum, tot raadsheer van het hofgerecht, de nieuw ingesteld hoogste rechtsinstantie van Friesland. Een jaar later brak een grote opstand uit tegen het Saksische gezag. Bucho was een van de raadsheren die trouw bleven aan de Saksische heer. Na het neerslaan van de opstand werd hij ook opgenomen in de Hoge Raad, het hoogste bestuurscollege van Friesland. Al snel werd hij nu uitgezonden voor diplomatieke missies, tot aan Gent en Calais. In 1515 trad hij in dienst van Karel V, de nieuwe Habsburgse landsheer van Friesland, die hij bijstond bij het vestigen van zijn gezag in dit balsturige gebied. De beloning bleef niet uit: hij werd nu benoemd tot raadsheer in het Hof van Holland. Zo werd hij de eerste Fries die carrière zou maken in Den Haag.

Viglius Aytta
Viglius (eigenlijk Wigle) was een zoon van Bucho’s broer Folkert. Hoewel hij de toenaam Zuichemus zou kiezen, is hij niet in Swichum geboren, maar in Barrahuis onder Wirdum. Al jong werd hij door zijn oom in huis genomen. Die stippelde ook zijn studiepad uit. Als vermaard jurist, bovendien intimus van de grote humanist Erasmus, bouwde Viglius vanaf 1534 aan een carrière in Duitsland, waar hij verscheidene ambten bekleedde. Acht jaar later nam Karel V hem in dienst. Dat was het begin van een steile carrière, die hem op de allerhoogste ambtelijke posities van de Nederlanden bracht: president van de Geheime Raad en president van de Raad van State. Daarmee was hij een soort minister-president van de Nederlanden, met Brussel als residentie. Als zodanig maakte hij nog het begin mee van de opstand tegen het bewind van Filips II (de Tachtigjarige Oorlog), waar ook Friesland aan meedeed. Hoeveel moeite Viglius ook had met vooral het optreden van de hertog van Alva, tot aan zijn dood in 1577 is hij trouw gebleven aan de koning. Sinds het begin van de jaren vijftig heeft hij zijn best gedaan om Friesland zo stevig mogelijk aan het Habsburgse gezag te binden, vooral door leden van zijn familie hier aan belangrijke ambten te helpen.In 1580 is in Friesland een eind gekomen aan de heerschappij van Filips II en daarmee – na ruim tachtig jaar – ook aan de vorstenheerschappij. Het zal duidelijk zijn dat dit beslist niet aan de Aytta’s heeft gelegen.

De Kanon op Tsjek!

Besjoch ek de langere kanonklips mei Freerk Smink op

Tsjek tv fan Omrop Fryslân .

EnToen.nu Karel V

Dit finster slút oan by "Karel V: De Nederlanden als bestuurlijke eenheid" fan EnToen.nu.

Gewoan gek op skiednis

'Gewoan gek op skiednis' is skreaun foar bern fan 9-12 jier dy't gewoan gek binne op skiednis! It boek kostet 14,95 en kin hjir besteld en foar in part besjoen wurde.

 

Aanvullend materiaal over venster 11

vertakkingen

Basis Onderwijs.
Een Friese student in 1550.

Voortgezet Onderwijs:
Het studeren anno 1550.

lesmethodes

Basis Onderwijs:
De Brandaan: groep 7, Tijd van ontdekkers en hervormers;
De Trek: groep 7, Ontdekker en hervormers.

Voortgezet Onderwijs:
Sprekend verleden Havo/VWO: deel 2, 4.1.

lessuggesties

BO: Maak een van de opdrachten uit de kaartenbak van 11en30.
BO:Hoofdstuk 11 uit Lesmateriaal bij de Fryske skiednis yn 11en30 finsters. (Cedin)
VO: Behandel hoofdstuk 11 uit de lessenserie Elf-en-dertig. Vensters op de Friese geschiedenis, deel 1.

musea (er op uit)

Ayttasteeg en Ayttawapen - Leeuwarden;
Fries Museum - Leeuwarden;

video's

De Aytta's, lange aflevering 11en30 (aflevering 6, deel 1, Omrop Fryslân, Tsjek)
De Geschiedenis van de EU (Schooltv);
Justitie in Europa, hoe werkt dat? (Ministerie van Justitie);
Wat doen de provincies? (IPO).

literatuur

It Beaken, Jiergong 74, 2012. Wigle van Aytta (2012);
De Stenen Man. (Boersma, 2013);
Bernardus Bucho Aytta van Swichum (Vries, 2009);
Swichum: dorp, kerk en de Aytta's (Karstkarel & Van Der Laan, 2000);
Viglius van Aytta als humanist en diplomaat 1507-1549 (Postma, 1983);
De Heeren van den Raede (Vries et al., 1999);
Viglius van Aytta (Postma, 2000);
Ziedaar Italië! (Botke, 1998).