Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

<< Terug naar het overzicht

De nije game oer Grutte Pier is der!

Cross of the Dutchman 11 september 2015 16:10
'Cross of the Dutchman' is bassearre op it wierbarde ferhaal fan Pier Gerlofs Donia, ek wol bekend as Grutte Pier. Pier wennet mei syn famlyje ergens yn in Frysk doarpke en op in dei kriget er spul mei de Saksen. Tegearre mei in pear boeren út 'e buert giet er de striid mei de Saksen oan ...
 
 

De game is beskikber foar Windows, Mac OS X en Linux en is hjir te downloaden! Wy binne heel benijd watst der fan fynst! Oh ja, as fansels, de game is ek yn it Frysk beskikber! Neist noch 12 oare talen! Pier giet ynternasjonaal!

Roman oer Grutte Pier

Fiifhûndert jier nei de dea fan Grutte Pier Gerlofs is der no in roman oer syn libben, syn striid en syn tiid skreaun troch Willem Schoorstra.

Bestelle kin hjir.

Filmpje over Grutte Pier

De geschiedenis van Grutte Pier in 9 minuten animatie gecombineerd met video.

Klik hier om het filmpje te bekijken.