Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

<< Terug naar het overzicht

Nije roman oer Grutte Pier

Pier. De profesij fan bline Simen. 30 augustus 2015 18:32

Fiifhûndert jier nei de dea fan Grutte Pier Gerlofs is der no in roman oer syn libben, syn striid en syn tiid, sa likernôch oan de ein fan de midsiuwen. In perioade fol ramp en miswier, earmoed en strideraasje. 

 

Yn sprankeljende taal sketst Willem Schoorstra (1959) it portret fan in man dy't syn lot net ûntrinne kin, in lot dat beskreaun stiet yn de profesij fan in bline sjenner...

Nei Rêdbâd is Pier in twadde histoarysk masterwurk oer in ikoan út de Fryske skiednis. Dêrby wurde de midsieuwen yn al harren dwylsin en hertstocht ta libben roppen op in wize dy't de lêzer net licht ferjitte sil. 

Bestel it boek hjir.

Mear witte oer Grutte Pier? Sjoch by finster 10: Grutte Pier. Frijheidsheld of barbaar?

Game oer Grutte Pier

De game oer Grutte Pier is lansearre. De game is beskikber foar Windows, Mac OS X en Linux en is hjir te downloaden!

Filmpje over Grutte Pier

De geschiedenis van Grutte Pier in 9 minuten animatie gecombineerd met video.

Klik hier om het filmpje te bekijken.