Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

<< Terug naar het overzicht

NO JIM: oan de slach mei NO DOE (fû)

De komst fan boeren en kij 10 april 2014 5:00

De earste bewenners fan Fryslân komme hjir om ende by 11.000 foar Kristus. Troch de iistiid leit de Noardsee folle leger as no. It klimaat is kâld, te fergelykjen mei it klimaat yn it noarden fan Skandinavië no. De minsken wennen net op in fêst plak, mar trekke as nomaden troch dizze streek.
Folle letter, sa rûn 3.400 foar Kristus komme de earste boeren yn Fryslân te wenjen.

Dat is op de sângrûn yn wat no de Wâlden en Gaasterlân binne. Hja hawwe lytse stikjen boulân en hâlde fee.

Hjirûnder fine jo alfêst haadstik 1 út it hânboek fan Alve-en-tritich. Dêryn folle mear oer de komst fan de boeren en de ko. Dit haadstik slút oan by ôflevering 5 fan NODOE. De opdrachten steane yn it wurkboek, diel 1.  In oersjoch fan alle finsters fine jo hjirûnder.

Elf-en-dertig; Vensters op de Friese geschiedenis:

Handboek, deel 1 Handboek, deel 2 Handboek, deel 3
Werkboek, deel 1 Werkboek, deel 2 Werkboek, deel 3
Antwoordenboek, deel 1 Antwoordenboek, deel 2 Antwoordenboek, deel 3
(venster 1 t/m 13) (venster 14 t/m 25, 27, 28) (venster 26, 29 t/m 41)
Leverbaar vanaf mei 2014


Alve-en-tritich; Finsters op de Fryske skiednis:

Hânboek, diel 1 Hânboek, diel 2 Hânboek, diel 3
Wurkboek, diel 1 Wurkboek, diel 2 Wurkboek, diel 3
Antwurdeboek, diel 1 Antwurdeboek, diel 2 Antwurdeboek, diel 3
(finster 1 o/m 13) (finster 14 o/m 25, 27, 28)

(finster 26, 29 o/m 41)