Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

<< Terug naar het overzicht

Toerisme op it Waad

Rinnend of mei de boat nei de oare kant? 21 februari 2014 10:24

In soad minsken komme net yn Holwert, mar ride foarby. Wêr geane se wol hinne en wat dogge se dêr? Yn dizze skiednisklip dûke de learlingen fan OBS De Tsjelke yn it 'Toerisme op it Waad'. It waadrinnen komt foarby, it strân, mar se sjogge ek by feartsjinst Wagenborg. Hoefolle minsken sette sy eins oer nei de eilannen?