Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

<< Terug naar het overzicht

De Kollumer Oproer

Wat wie der krekt oan de hân yn de Wâlden? 5 februari 2014 8:14

Jan Binnes en Salomon Levy binne ferneamd wurden troch de Kollumer Oproer yn 1797. De boer út Aldwâld en de keapman fan de Westereen/ Kollumersweach waarden oppakt as lieders fan dizze opskuor. Wat wie der oan de hân yn de Wâlden? Learlingen fan de OBS Prof. Casimirskoalle yn Kollum gongen op ûndersyk út.