Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

Venster in beeld

'Als Abe Lenstra in Amsterdam had gewoond, dan was niet Johan Cruyff, maar Abe uitgeroepen tot voetballer van de eeuw’. Dat is wat er wel eens wordt gezegd over de beste, bekendste en meest eigenzinnige voetballer die Fryslân ooit heeft gehad.

 

Het Fries Museum in Leeuwarden presenteert vanaf 6 juni 2015 Goud - Gevonden schatten uit de middeleeuwen. De tentoonstelling neemt je mee naar de schatkamers van het vroegmiddeleeuwse Friesland. Met fonkelende sieraden, glinsterende munten en ander blinkend goud, opgegraven uit de Friese terpen. 

Finster yn byld

Fryske frijheid

11 mei 2015 14:18

Yn de lette Midsieuwen hienen keizers en keningen it foar it sizzen. Mei help fan graven en hearen bestjoerden se it lân. Underdanen betellen belesting en moasten foar harren fjochtsje. Op ien folk nei: de Friezen. Dy wiene eigen baas. Gjinien hie wat oer harren te sizzen. De keizer liet de Friezen gewurde.

Fan 't wykein wie yn Stiens de presintaasje fan De aventoeren fan Oebele en Abele. Fryske Frijbûtsers. Skriuwer en yllustrator Aart Cornelissen presintearre it earste eksimplaar oan âld-keatser Chris Wassenaar.

Mei tank oan de minsken fan Stichting Score foar de hertlike ûntfangst!

It stripboek is hjir te bestellen. Der is ek in Ned.talige ferzje.

‘De aventoeren fan Oebele en Abele' is in stripferhaal dat him ôfspilet yn de tiid fan de Fryske Frijheid. De striid tusken de Friezen sels en tusken de Friezen en de Greve Willem IV fan Hollân steane dêrby sintraal. It stripboek is te krijen yn de boekhandel of hjir te bestellen foar mar 5,95.

Doch mei oan de kleurwedstryd oer Oebele en Abele en win it stripboek Oebele en Abele, de Fryske Frijbûtsers fan Aart Cornelissen.

Ook op deze website

Oebele en Abele

In humoristyske strip oer de Fryske Frijheid.

Hjir te bestellen foar 5,95 (Frysk)

Hier te bestellen voor 5,95 (Ned.)

De Kanon op Tsjek!

Besjoch ek de langere kanonklips mei Freerk Smink op

Tsjek tv fan Omrop Fryslân .

Gewoan gek op skiednis

'Gewoan gek op skiednis' is skreaun foar bern fan 9-12 jier dy't gewoan gek binne op skiednis! It boek kostet 14,95 en kin hjir besteld en foar in part besjoen wurde.