Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

Venster 17

Anna Maria van Schurman

Geleerd en gelovig 1607-1678

"Anna Maria van Schurman was de eerste vrouw die lessen volgde aan een Nederlandse universiteit. Zo werd zij al tijdens haar leven wereldberoemd en een bekende gast in de kringen van de grootste geleerden en de beste internationale filosofen. Zij woonde een poos in Fryslân, in Franeker en later in Wieuwerd. Anna Maria van Schurman was een vrome vrouw, zo vroom dat zij zich op latere leeftijd aansloot bij een christelijke sekte in Wieuwerd. Met de zondige wereld wilde zij toen niets meer te maken hebben. Zij stierf in Wieuwerd en werd daar ook begraven."

Vrouwelijke geleerde
Van de ruim zeventig jaar van haar leven heeft Anna Maria van Schurman er slechts zes in Friesland doorgebracht. Toch wordt – door haar aanwezigheid in Franeker en doordat ze in Friesland stierf – de naam van deze geleerde vrouw en kunstenares vaak met Friesland verbonden. Als vrouwelijk geleerde was Anna Maria voor haar tijd zeer uitzonderlijk. Ze was dan ook wereldberoemd. Veel representatiever voor haar tijd was ze door haar streng religieuze inslag. Uiteindelijk koos ze er uit geloofsredenen voor om zich uit de wereld terug te trekken en zich aan te sluiten bij een sekte in Friesland.

Wonderkind
Deze intense gerichtheid op het geloof was ook eigen aan het gezin waaruit Anna Maria stamde. De Schurmannen waren welgestelde adellijke Antwerpse vluchtelingen, die na de val van Antwerpen in 1585 uiteindelijk in Utrecht terechtkwamen. In 1623 verhuisde Anna Maria’s vader met zijn gezin vervolgens naar Franeker om er colleges te volgen bij de puriteinse Engelse professor William Ames. Na zijn dood keerde de weduwe samen met haar kinderen in 1626 terug naar Utrecht. In Utrecht maakte Anna Maria naam. Ze was een wonderkind dat al op jonge leeftijd kon profiteren van het onderwijs aan huis dat vooral voor haar broers was bedoeld. Zo leerde ze Grieks en Latijn en zelfs Hebreeuws, Chaldeeuws, Syrisch, Ethiopisch en Arabisch. Ook ontwikkelde ze zich tot een vaardig (portret)kunstenares.

Gordijntje
Anna Maria trad in contact met geleerden en schrijvers uit heel Europa. Ze roemden in alle talen haar eruditie en kunstzinnigheid. In 1638 schreef ze een boek over de geschiktheid van vrouwen voor de wetenschap. Tekenend is dat ze wetenschappelijke kennis zag als een instrument om de bijbel te bestuderen.Als enige vrouw in Nederland kreeg ze toestemming om – vanachter een gordijntje! – de colleges van Gisbertus Voetius bij te wonen. Met deze orthodoxe theoloog, buurman en vriend, maar ook met vele andere geleerden, schrijvers en hooggeplaatste personen aan verschillende Europese hoven – mannen zowel als vrouwen – discussieerde Anna Maria van Schurman over wetenschap en filosofie, over de uitleg van de bijbel, over het ware geloof en over de situatie van de kerk.

Haar leven toegewijd aan God
Voetius en vele mensen om hem heen waren aanhangers en gangmakers van de Nadere Reformatie, een beweging die vanaf het einde van de zestiende eeuw overal in Europa opriep tot grotere vroomheid en tot een nauwere band tussen leven en leer. Ook bij Anna Maria van Schurman leefde deze behoefte aan zuivering. Via haar broer Johan Godschalk kwam ze in aanraking met Jean de Labadie, een Geneefse predikant van deze zelfde richting. Ze raakte zo in de ban van diens ideeën over geloofszuivering en wereldmijding dat ze zich, toen De Labadie in 1669 uit de kerk stapte, bij hem aansloot. Ze zwoer alle geleerdheid, alle contacten en alle aardse bezittingen af om zich te wijden aan een leven voor God.

Sterven in Wieuwerd
Na een zwerftocht door Duitsland vestigden de labadisten zich in 1675 in Wieuwerd. Ze betrokken er de Walta-Stins van de freules Van Aerssen van Sommelsdijk en richtten daaromheen onderkomens in voor de alsmaar uitdijende geloofsgemeenschap. Er waren meer wetenschappers en kunstenaars lid van – wat men noemde – het ‘huisgezin’, bijvoorbeeld de beroemde arts Hendrik van Deventer en de schilderes Maria Sibylla Merian. De leden van de sekte voorzagen in hun dagelijkse behoeften door het land te bewerken, brood te bakken en wol te spinnen. Hun komst naar Wieuwerd zorgde voor veel opschudding. De Friese synode probeerde hen uit Friesland te doen vertrekken. Ondertussen trokken ze veel belangstelling. Mensen uit binnen- en buitenland, soms ook beroemdheden als bijvoorbeeld de Engelse filosoof John Locke, bezochten Wieuwerd om de preken bij te wonen. Het aantal leden steeg tot zo’n vierhonderd. Anna Maria van Schurman stierf in Wieuwerd enige jaren voordat de sekte uit elkaar zou vallen. Ze was en is een toonbeeld van hoe wetenschap, geloof en vrouwelijkheid in het verleden in een geheel andere verhouding tot elkaar stonden dan tegenwoordig.

Slimmer dan iedereen

Een nieuw jeugdboek over Anna Maria van Schurman, geschreven door Susanne Honders.

Meer info hier.

De Kanon op Tsjek!

Besjoch ek de langere kanonklips mei Freerk Smink op

Tsjek tv fan Omrop Fryslân .

EnToen.nu Aletta Jacobs

Dit finster slút oan by "Aletta Jacobs: Vrouwen-emancipatie" fan EnToen.nu

Gewoan gek op skiednis

'Gewoan gek op skiednis' is skreaun foar bern fan 9-12 jier dy't gewoan gek binne op skiednis! It boek kostet 14,95 en kin hjir besteld en foar in part besjoen wurde.

 

Aanvullend materiaal over venster 17

vertakkingen

Primair Onderwijs:
Verhaal A.M. van Schurman naar Wieuwerd; Talen.

Voortgezet Onderwijs:
Vrouwenemancipatie; Ketters en sektes; Mummie.

lesmethodes

Primair Onderwijs:
De Brandaan: groep 8, Tijd van pruiken en revoluties;
De Trek: groep 6, De gouden eeuw;
De Trek: groep 7, Van jager naar boer.

Voortgezet Onderwijs:
Memo Havo/VWO: Deel 2, 5.5 Strijdbare vrouwen;
Sporen Havo/VWO: deel 2, 6.C Aletta Jacobs.

lessuggesties

BO: Maak een van de opdrachten uit de kaartenbak van 11en30.
VO: Behandel hoofdstuk 19 uit de lessenserie Elf-en-Dertig. Vensters op de Friese geschiedenis, deel 2.

Lesbrief De Mummiekelder

musea (er op uit)

Museum Martena - Franeker;
Martinikerk (graf vader van Schurman) - Franeker;
Mummies - Wiuwert.

literatuur

Slimmer dan iedereen (Honders, 2015)
Paadwizer (Tuma, 2009);
Hoe de mummies verdwenen uit Wieuwerd (Meester, 2005);
De eerste studente (Van Beek, 2004);
Anne Marie de Schurman, femme savante (1607-1678) (Venesoen et al., 2004);
Een stukje Wiuwert in Suriname (Scheffer et al., 1997);
Labadisten op Waltastate (Hamstra, 1994).