Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

De haat-leafde ferhâlding mei it wetter

Foaral op de klaai yn it noarden fan de provinsje binne der in soad terpen te sjen. Yn totaal binne der yn it Fryske gebiet by de Noardseekust lâns sa’n tûzen lytsen en grutten te finen. De earsten waarden oanlein om 600 foar Kristus hinne en se ha oant likernôch it jier 1000 fertuten dien. Dêrnei waarden seediken oanlein en hienen de terpen gjin feitlike funksje mear.

It is en bliuwt belangryk dat minsken fan har hearre litte wannear't se fine dat der wat mis is yn de maatskippij. Domela Nieuwenhuis en Pieter Jelles Troelstra kamen yn har tiid op foar de minsken dy't wurken yn minne omstannichheden. Moarn yn NODOE alles oer dizze striders foar gelikense rjochten.

Yn it parlemint en yn de kranten wurdt Fryslân oan ’e ein fan de 19de ieu beskreaun as ‘earm Fryslân’. Yn dy ieu foarmet him yn Fryslân in ûnderlaach fan minsken dy’t yn de ellindichste omstannichheden libje. Se wenje yn spitketen op ’e heidefj ilden of yn lytse, nearzige ienkeamerwenten yn ’e stêd.

Openluchtmuseum It Damshûs is bijzonder geschikt voor basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. Door een bezoek aan het museum maken de leerlingen op een levendige en actieve manier kennis met hoe de veenarbeiders leefden en werkten in de periode van 1863 tot ongeveer 1920.

Yn de 17e en 18e ieu wie de universiteit fan Frjentser ien fan de belangrykste ynstellingen fan Fryslân. It wie in ynternationaal sintrum fan wittenskip, mar ek fan belang foar de rest fan de provinsje. Troch de universiteit koenen kennis en ynsichten fan wittenskippers trochjûn wurde oan de minsken.

In Franeker stond de tweede universiteit van Nederland. Daar werd hard gewerkt en gestudeerd, maar ook gestolen en gevochten. Morgen in NODOE alles over deze universiteit: zijn opkomst en zijn ondergang.

Ook op deze website

Gewoan gek op skiednis

'Gewoan gek op skiednis' is skreaun foar bern fan 9-12 jier dy't gewoan gek binne op skiednis! It boek kostet 14,95 en kin hjir besteld en foar in part besjoen wurde.

 

In klip by De Ko

Der is no ek in klip by it nûmer fan De Ko. Swing en sjong mei mei Janneke Brakels en Anna Marije Bloem!

 

 Besjoch him hjir!

NIJ: cd Fryske Kanon

Op de cd 'Ferskes oer de Fryske skiednis' 10 ferskes en 5 karaoke-nûmers oer de Kanon fan de Fryske skiednis. Mei rock, rap en balads nimme Janneke Brakels, Sytse Broersma en oaren elkenien mei troch it ferline fan Fryslân.

Bestel hjir de nije cd.