Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

De haat-leafde ferhâlding mei it wetter

Foaral op de klaai yn it noarden fan de provinsje binne der in soad terpen te sjen. Yn totaal binne der yn it Fryske gebiet by de Noardseekust lâns sa’n tûzen lytsen en grutten te finen. De earsten waarden oanlein om 600 foar Kristus hinne en se ha oant likernôch it jier 1000 fertuten dien. Dêrnei waarden seediken oanlein en hienen de terpen gjin feitlike funksje mear.

Yn dizze ôflevering nimt de famylje Gerritsma it op tsjin de famylje Akkerman. Welke tiim bliuwt it langste oerein en wint de earste ôflevering fan NODOE? Sjoch it no sneon om 17.00 oere op Omrop Fryslân (en dêrnei om alle oeren, nei Hjoed)!

Yn it Fries Scheepvaart Museum kinst alles te witten komme oer de histoarje fan de Fryske skipfeart. Mar dat net allinne. It museum jout ek in byld fan de wettersport út de 19e en de 20e ie en de omkriten dêr't de keaplju en skipper út Snits en de Súdwesthoeke wennen en libben.

Op zondag 27 oktober zal op de HEIT & MEM-beurs in het WTC in Leeuwarden een verrassende vossenjacht plaatsvinden. Zoek de historische figuren en ontrafel zo de Canon van de Friese geschiedenis. Niemand gaat met lege handen naar huis, want alle deelnemers krijgen een aardigheidje!

 

 

Yn de spektakulêre famyljespulsjow NODOE stride eltse ôflevering 2 tiims tsjin elkoar. Yn meardere musea sille sy sykje nei de it ferline fan Fryslân. Welk tiim bliuwt it langst oerein en wint dit spannende spul?

De famylje Van Der Veen hat har al opjûn foar de daverjende famyljespulshow NO DOE; in tillevyzjeprogramma mei in syktocht nei de Fryske skiednis. De opnames fyne plak yn ferskillende Fryske musea. Liket it dy ek wat om mei te dwaan? Lês dan fierder en jou dy op!

Ook op deze website

Gewoan gek op skiednis

'Gewoan gek op skiednis' is skreaun foar bern fan 9-12 jier dy't gewoan gek binne op skiednis! It boek kostet 14,95 en kin hjir besteld en foar in part besjoen wurde.

 

In klip by De Ko

Der is no ek in klip by it nûmer fan De Ko. Swing en sjong mei mei Janneke Brakels en Anna Marije Bloem!

 

 Besjoch him hjir!

NIJ: cd Fryske Kanon

Op de cd 'Ferskes oer de Fryske skiednis' 10 ferskes en 5 karaoke-nûmers oer de Kanon fan de Fryske skiednis. Mei rock, rap en balads nimme Janneke Brakels, Sytse Broersma en oaren elkenien mei troch it ferline fan Fryslân.

Bestel hjir de nije cd.