Maria Louise 2015
Oade oan in sterke frou
3 april 2015 11:20

Yn 1765 komt Maria Louise van Hessen-Kassel te ferstjerren yn it Princessehof yn Ljouwert. No 250 jier letter sprekt har ferhaal noch altyd ta de ferbylding: de jonge widdofrou dy't útgroeit ta de leaveling fan it Fryske folk, de stammem fan ús keningshûs.

lees verder...
DEEL DIT ARTIKEL OP: