Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

33 Abe fan it Fean, it ferske

Download hjir fergees it nûmer Abe fan it Fean fan de cd Ferskes oer de Fryske skiednis.

37 It Waad, de tekst

Download hjir de songtekst fan It Waad, it nûmer stiet op de cd: 'Ferskes oer de Fryske skiednis'.

41 Alles yn it Frysk, de tekst

Download hjir de songtekst fan Alles yn it Frysk, it nûmer stiet op de cd: 'Ferskes oer de Fryske skiednis'.

41 Alles yn it Frysk, it ferske

Download hjir fergees it nûmer Alles yn it Frysk fan de cd Ferskes oer de Fryske skiednis.

41 Fryske Taalatlas 2011

Brosjuere oer de sitewaasje fan it Frysk yn Fryslân yn 2011.

«« « Vorige 1 2 3 Volgende » »»