Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

Venster 22

Joast Hiddes Halbertsma

'Mister Fryslân' 1789-1869

"Als er een persoon is die met recht en reden zou kunnen worden verkozen tot Mister Fryslân, dan is dat wel Joast Hiddes Halbertsma. Niemand heeft zoveel werk verzet, en niemand heeft zoveel invloed gehad om het eigene van Fryslân mooi uit te laten komen als hij. Halbertsma verdiepte zich in de geschiedenis, zocht naar oude verhalen, deed onderzoek naar oude culturen en verzamelde nog eens alles wat met de Friese identiteit te maken had. Zijn huis was bijna een echt museum. Het werk van Halbertsma was een voorbeeld voor veel andere mensen in die tijd. Die waren bang dat in het nieuwe Nederland de Friese cultuur verloren zou gaan en spanden zich in om taal, literatuur, kunst en folklore in leven te houden. Niet voor niets was de verzameling van Halbertsma het begin van het Fries Musuem."

'Mister Fryslân'
Als iemand het heeft verdiend om ‘Mister Fryslân’ genoemd te worden, dan is het wel Joost Hiddes Halbertsma. Hij stelde in de eerste helft van de negentiende eeuw voor Friesland de agenda op van wat er gedaan moest worden om een volwassen Friese cultuur tot stand te brengen. Zelf zette hij al van alles op touw – te veel om zelf voor elkaar te krijgen – en de mensen van de Friese beweging zouden Halbertsma’s agenda in de negentiende en de twintigste eeuw voor een groot deel uitvoeren.

Belangstelling voor cultuur
Halbertsma was niet de enige met dergelijke ideeën. Overal in Europa waren er rond 1800 geleerden die belangstelling begonnen te krijgen voor de cultuur van hun eigen streek of land. Ze meenden dat in het proces van modernisering hun eigen cultuur teloor zou gaan. In deze tijd kregen de natiestaten van Europa vorm en nu stelden deze geleerden een agenda op om te bewaren wat nog van hun zogenaamd eigen oude nationale cultuur was te redden: taal, volksgebruiken, sprookjes en dergelijke. In werkelijkheid ging het hier om het tot stand brengen van nieuwe nationalistische culturen waar de burgers van de natiestaten zich mee konden identificeren en die zodoende het cement vormden van de natiestaat.

Rimen en Teltsjes
Joost Halbertsma werd geboren in Grou in 1789. Hij was de oudste van vier jongens uit een kleinburgerlijk menistenmilieu. Met twee van die broers, Tjalling en Eeltje, schreef hij de Lapekoer fan Gabe Skroar. Dat in 1822 gepubliceerde boekje maakte later de kern uit van de grootste klassieker uit de Friese literatuur: de Rimen en Teltsjes, een echt volksboek. De broers maakten deel uit van een hele generatie schrijvers in het Fries die rond diezelfde jaren twintig debuteerden. Het was het begin van een Nieuwfriese literatuur die in de loop van de tijd steeds volwassener en autonomer zou worden.

Halbertsma als geleerde
Joost Halbertsma was in Friesland een initiator niet alleen op literair gebied, maar veel meer nog als geleerde. Hij onderhield contacten met Europese geleerden als de vermaarde sprookjesverzamelaar en schrijver van het Deutsches Wörterbuch, Jacob Grimm in Duitsland. Halbertsma had een grote volkskundige belangstelling – ook wat betreft streken buiten Friesland – en verzamelde in het Friese veld, maar las ook buitenlandse wetenschappelijke literatuur om zo te kunnen bepalen wat nu typisch Fries was en wat niet en hoe de oude Friezen aan de oorsprong gestaan hadden van moderne naties als de Engelse en de Amerikaanse.

Wurdboek fan de Fryske taal
Datzelfde deed hij ook met de taal. Hij was de eerste die pogingen in het werk stelde om een wetenschappelijk Fries woordenboek samen te stellen. Uiteindelijk kwam hij niet verder dan de letter F, maar na zijn dood maakten mensen als de schrijver Waling Dijkstra zijn werk af en nog weer later stelde de Fryske Akademy het ‘Grut Frysk Wurdboek’ samen. Ook verzamelde Joost Halbertsma allerlei voorwerpen waarvan hij dacht dat ze typisch Fries waren. Aan het eind van zijn leven deed hij dit ‘Oudheidkundig Kabinet’ over aan de provincie Friesland. Zijn collectie vormde de basis voor het huidige Fries Museum.

Onderdeel van de Nederlandse cultuur
Natuurlijk stond Joost Halbertsma niet alleen, ook andere particulieren en verenigingen gaven zich over aan een deel van dergelijke initiatieven, maar niemand anders was zo ambitieus, zo volledig en zo breed georiënteerd als Joost Halbertsma. Het bijzondere van het cultureel nationalisme in Friesland was dat het tot stand kwam in een groter staatsverband. Het was niet de bedoeling om Friesland buiten de Nederlandse staat en cultuur te houden. Integendeel, het uitgangspunt was eerder dat de Friese cultuur een samenstellend onderdeel en een aanwinst zou zijn van de omvattende Nederlandse cultuur.

De Kanon op Tsjek!

Besjoch ek de langere kanonklips mei Freerk Smink op

Tsjek tv fan Omrop Fryslân .

Hert fan Fryslân

In Museum Hert fan Fryslân in Grou komt u alles te weten over de gebroeders Halbertsma, water en Sint Piter. 

Klik hier voor meer info over het museum, openingstijden en entree.

Museum Hindeloopen

Maak kennis met Hindelooper klederdracht, schilderwerk en interieurs. Ook de visserij, scheepvaart en de haven komen aan bod. Voor het basisonderwijs zijn er speciale programma's.

Klik hier voor meer info.

Gewoan gek op skiednis

'Gewoan gek op skiednis' is skreaun foar bern fan 9-12 jier dy't gewoan gek binne op skiednis! It boek kostet 14,95 en kin hjir besteld en foar in part besjoen wurde.

 

Fries Museum

It Fries Museum giet oer Fryslân en de Friezen. Oer de alve stêden en it plattelân, de haat-leafde ferhâlding mei it wetter, de syktocht nei it typysk Fryske en it plak fan Fryslân yn de wrâld.
www.friesmuseum.nl

Aanvullend materiaal over venster 22

vertakkingen

Primair Onderwijs:
Sprookjes en verhalen; Vertellingen; Verhaal It grouwe pak; Collecties aanleggen.

Voortgezet Onderwijs:
Maken van een Fries woordenboek; Romantiek: Fries als volkstaal; Waling Dijkstra.

lessuggesties

BO: Maak een van de opdrachten uit de kaartenbak van 11en30.
VO: Behandel hoofdstuk 22 uit de lessenserie Elf-en-dertig. Vensters op de Friese geschiedenis, deel 2.

musea (er op uit)

Fries Museum - Leeuwarden;
Fryske Akademy - Leeuwarden;
Museum Hindeloopen - Hindeloopen;
Museum Hert fan Fryslân - Grou;
Tresoar - Leeuwarden.

video's

Joast Hiddes Halbertsma, langere aflevering 11en30 (aflevering 11, deel 2, Omrop Fryslân, Tsjek)

literatuur

Knooppunt Halbertsma (De Jong, 2009);
It Heksershol. Audioboek (J.H. Halbertsma);
De Fries. Op zoek naar de Friese Identiteit. (Betten, 2013)
Rimen & teltsjes (Halbertsma & Halbertsma, 1993);
Nationaal denken in Europa (Leerssen, 2002);
Het rode tasje van Salverda (Jensma, 1998);
Brekker en bouwer (Halbertsma et al., 1969).