Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

Venster 6

Friesland als kloosterland

De glorie van de kloosters 1100-1580

"In de laatste periode van de Middeleeuwen was Fryslân rijk aan kloosters. In 1500 waren er ongeveer 50 kloosters in het tegenwoordige Fryslân. Ze hebben een belangrijke rol gespeeld in de maatschappij. De kloosters waren in de eerste plaats religieuze centra, waar gebeden werd voor de zielenheil van de doden. Maar ze hadden ook een belangrijke economische functie. De monniken deden aan landbouw en handel en bij het aanleggen van zeedijken en het vruchtbaar maken van nieuw land speelden zij een vooraanstaande rol. De kloostertijd heeft ongeveer 400 jaar geduurd. De eerste kloosters werden gesticht in de 12e eeuw. Met de opkomst van de Reformatie in de 16e eeuw werd Fryslân protestants en kwam er een eind aan de rol van de katholieke kloosters."

De opkomst van kloosters heeft in Friesland lang op zich laten wachten. De reden daarvoor is dat de Friezen zich na de kerstening aanvankelijk helemaal op grote buitenlandse kloosters hebben gericht, zoals die van Fulda, Echternach en Werden. In de twaalfde eeuw begon in die situatie echter verandering te komen. Friesland groeide toen zelfs uit tot een kloosterland bij uitstek.

Cisterciënzers en de premonstratenzers
De functie van kloosters was in Friesland, net als overal, eerst en vooral religieus. Zo stuurden de monniken elke dag weer hun gebeden op naar de hemel voor het zielenheil van hen zelf en hun begunstigers. Juist het veilig stellen van hun eigen zielenheil was voor heel wat mensen in goeden doen aanleiding om land aan kloosters af te staan. In totaal zou zo ongeveer 20% van de Friese grond in kloosterbezit komen. Omdat Friesland navenant rijk was, konden er ook zoveel kloosters worden gesticht.Vooral twee van de oudste kloosters in Friesland zijn van grote betekenis geweest: Klaarkamp (bij Rinsumageest) en Mariëngaarde (bij Hallum). Van laatstgenoemd klooster is een kroniek bewaard gebleven waarin de levens van de eerste abten beschreven worden. Klaarkamp en Mariëngaarde horen tot twee rivaliserende orden, die in de twaalfde eeuw allebei nog nieuw waren: de cisterciënzers (ook wel ‘schiere monniken’ genaamd) en de premonstratenzers. Met name die beide orden hebben een stempel gezet op het Friese kloosterlandschap. Dat geldt ook voor de Groninger Ommelanden, waar het grootste en machtigste klooster van alle Friese landen verrees: de Bernardusabdij van Aduard, een dochterklooster van Klaarkamp.

Lekenbroeders
Typerend voor de cisterciënzers en de premonstratenzers is de aanwezigheid – naast de kloosterbroeders – van lekenbroeders. Deze ‘werkmonniken’ maakten het mogelijk dat de kloosters die tot de beide orden hoorden, ook centra van economische activiteit werden. Zo exploiteerden ze grote landbouwbedrijven (‘uithoven’). Daarnaast bemoeiden de cisterciënzer- en premonstratenzerkloosters zich intensief met zaken als turfwinning en handel. Het klooster Klaarkamp had een veenmeester (zelf ook een lekenbroeder) in dienst, die op de Skierstins in Veenwouden woonde. Datzelfde klooster had ook eigen handelsschepen in de vaart, die tot in Hamburg voeren. Ook met bedijking en de aanleg en het onderhoud van waterwegen, zijlen en bruggen hielden de verschillende kloosters zich bezig.

Ridder Rienck Bockema
Natuurlijk waren de Friese kloosters ook cultuurdragers. De monniken deden niet alleen aan bidden, zingen en mediteren, maar hielden zich ook bezig met lezen en schrijven. Onder hen waren geleerde lieden, die aan buitenlandse universiteiten gestudeerd hadden. Er zijn helaas niet zoveel handschriften uit Friese kloosters bewaard gebleven. Alleen uit het klooster Thabor (bij Sneek) zijn nogal wat schrijfproducten overgeleverd. Juist dàt klooster is trouwens laat gesticht, opvallend genoeg door een van de zeldzame Friese ridders: Rienck Bockema.In de begintijd van de Friese vrijheid speelden de abten van de Friese kloosters, die zelf in de regel uit vooraanstaande Friese families stamden, een stabiliserende rol als vredestichters. Dat liep echter niet altijd goed af. Zo werd abt Eelco Liauckama van het klooster Lidlum bij Tzummarum, in 1322 door de lekenbroeders van zijn eigen klooster doodgeslagen. Dat was het begin van een langzaam sterker wordend verlies aan prestige van de kloosters.

Reformatie
Het grote verval begon met het opkomen van de Reformatie na 1520. Het einde kwam in 1580, toen in Friesland de macht werd overgenomen door de calvinisten. Alle kloosters werden toen bij besluit van de Staten opgeheven. Door confiscatie van het zeer omvangrijke landbezit van de kloosters, werd de provincie in één klap rijk. De kloostercomplexen werden haast allemaal al kort na 1580 afgebroken. Daardoor is er zo goed als niets meer terug te vinden van de oude glorietijd van de Friese kloosters.

De Kanon op Tsjek!

Besjoch ek de langere kanonklips mei Freerk Smink op

Tsjek tv fan Omrop Fryslân .

Der op út

Bezoek Museum Klooster Claercamp in Rinsumageest. Bezoek met schoolgroepen is ook mogelijk.

Gewoan gek op skiednis

'Gewoan gek op skiednis' is skreaun foar bern fan 9-12 jier dy't gewoan gek binne op skiednis! It boek kostet 14,95 en kin hjir besteld en foar in part besjoen wurde.

 

Aanvullend materiaal over venster 6

vertakkingen

Basis Onderwijs:
Leven in een klooster; Kerkenbouw; Landwerk; Mariëngaarde; 1580 Reformatie.

Voortgezet Onderwijs:
Heiligenlevens; Kloosterbroeders – lekenbroeders; Thabor en Rienck Bockema; Waterhuishouding.

lesmethodes

Voortgezet Onderwijs:
Indigo Havo/VWO: deel 1, 6.3 Kerken in het middelpunt;
Sprekend Verleden Havo/VWO: deel 1, 6.2;
Memo Havo/VWO: deel 1, 5.1 De welvaart neemt toe;
Sporen Havo/VWO: deel 1, 4.4 Het klooster;
Sfinx VMBO kgt: deel 1, 5.4 De kerk boven alles.

lessuggesties

BO: Maak een van de opdrachten uit de kaartenbak van 11en30.
BO: Hoofdstuk 6 uit Lesmateriaal bij de Fryske skiednis yn 11en30 finsters. (Cedin)
VO: Behandel hoofdstuk 6 uit de lessenserie Elf-en-dertig. Vensters op de Friese geschiedenis, deel 1.

HCL: Ondersteboven van de Oldehove - Leeuwarden

musea (er op uit)

Romaanse kerken in de buurt;
Broerekerk - Bolsward;
Fries Museum - Leeuwarden;
Grote Kerk - Leeuwarden;
HCL - Leeuwarden;
Karmel Klooster - Drachten;
Kloostermuseum - Aduard;
Roordastate - Uithuizermeeden;
Schierstins - Feanwâlden;
Tresoar - Leeuwarden.

video's

Friesland als kloosterland, langere aflevering 11en30 (aflevering 3, diel 2, Omrop Fryslân,Tsjek)
Fryslân Dok: Kleaster Klaarkam (1) (YouTube/Omrop Fryslân)
Fryslân Dok: Kleaster Klaarkamp (2) (YouTube/Omrop Fryslân)
Fryslân Dok: Kleaster Klaarkamp (3) (You Tube/Omrop Fryslân)
As stiennen prate: de Skierstins (You Tube, Omrop Fryslân Skoaltv, Tsjek)
Boek Kloosters in Friesland (YouTube/GPtv)
Claerkamp (YouTube);
Opgraving Klaarkamp (YouTube).
Schierstins (YouTube).

literatuur

Klaarkamp - Middeleeuws klooster bij Rinsumageest (Boers, 2014)
De schierstins: een ongekende schat (Van Der Boon, 2008);
De Frouwepenje (Hoekstra & Bremer, 2009);
Kloosterpad 1453 (Karstkarel & Karstkarel, 2010);
Kloosterland-Land der Klöster (Kooi e.o.,)
Emo's Reis (De Boer, 2011)
Grote of Jacobijner Kerk te Leeuwarden (Van Haersma-Buma, 2008)
Sibrandus Leo en zijn abtenkronieken van de Friese premonstratenzerkloosters Lidlum en Mariëngaarde (Lambooij, 2008).
Kloosters in Friesland (Betten, 2009);
Vitae abbatum Orti Sancta Marie (Lambooij & Mol, 2001);