Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

<< Terug naar het overzicht

Nije app by Skiednisklip!

Download him no! 12 januari 2015 17:04

Sûnt koart is yn de appstore de Skiednisklip-app te finen. Net allinne binne dêr alle filmkes en teksten fan de 41 finsters fan de Kanon fan de Fryske Skiednis yn opnommen, mar it is foar learlingen út it primêr- en fuortset ûnderwiis no ek mooglik om séls filmkes fan harren skiednisprojekten te uploaden.

Boppesteand filmke is ien fan de filmkes dy't makke is troch learlingen foar Skiednisklip.

Skiednisklip is fia dizze link te downloaden foar de iPad.

Skiednisklip is in inisjatyf fan skoaldirekteur Willem Wouda fan 't Holdersnêst fan De Harkema, en realisearre yn gearwurking mei de Afûk.

Mear ynformaasje oer Skiednisklip is te finen op dizze website.