Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

<< Terug naar het overzicht

Fries Museum

Der op út 19 september 2014 15:35

Yn de tentoanstelling it Ferhaal fan Fryslân en De Dyk ûndersykje en ûntdekke learlingen hoe't bewenners fan Fryslân yn it ferline, no en yn de takomst droege fuotten hâlde en omgean mei de striid tsjin it wetter.

Al ieuwenlang betinke se slimme oplossingen om it wetter tsjin te hâlden. Om dy oplossingen te ûndersykjen, ferpleatse se harren yn de famylje Terpstra út New Orleans dy't op fakânsje giet nei Fryslân.

Hoe hâld ik droege fuotten? Hou houd ik droge voeten?

Doelgroep: BU groep 6, 7 en 8; FU ûnderbou, klasse 1, 2 en 3
Wurkfoarm: Ferhalend ûntwerp
Begrippen: Diken, polders, terpelandskip. Ferdigening tsjin it bûtenwetter en it binnenwetter.
Slút oan by: Kearndoel 47,48, 51 en 56. Nederlânske Kanon: Watersnood en Nederland en het water, Fryske Kanon: Wetter, Ofslútdyk
Lingte: 3 oant 6 lessen op skoalle en in museumbesite fan 75 minuten

Sjoch foar mear ynfo op de website fan it Fries Museum.