Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

<< Terug naar het overzicht

Museum Hert fan Fryslân

De Halbertsma's 25 augustus 2014 18:38

It museum "Hert fan Fryslân" leit midden yn Grou, dat sels ek yn it hert fan Fryslân leit. Der binne eksposysjes te besjen oer: It WetterDe Halbertsma's en Sint Piter. In besyk oan it museum kin kombinearre wurde mei in rûnlieding en in doarpskuier troch Grou. 

Spesjaal foar bern is der it projekt 'Lytse Eeltsje', oer de âld Grouster dichter/skriuwer Eeltsje Halbertsma. Mear ynfo oer it museum, besyktiden en yntree is hjir te finen.