Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

<< Terug naar het overzicht

Debat oer...,

No jim, oan de slach mei NO DOE (pû) 3 april 2014 6:00

It is en bliuwt belangryk dat minsken fan har hearre litte wannear't se fine dat der wat mis is yn de maatskippij. Domela Nieuwenhuis en Pieter Jelles Troelstra kamen yn har tiid op foar de minsken dy't wurken yn minne omstannichheden. Moarn yn NODOE alles oer dizze striders foar gelikense rjochten.

De opdrachtenkaart (Frysk / Nederlânsk) komt út de kaartenbak dy’t by de Kanon fan de Fryske skiednis ûntwikkele wurdt. Yn de kaartenbak fine jo opdrachtkaarten oer útienrinnende tema’s. Alle opdrachtkaarten binne sawol Frysk- as Nederlânsktalich.

Fan ein maaie ôf is de folsleine kaartenbak te bestellen fia de Afûk.