Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

<< Terug naar het overzicht

Olympyske Spelen 2014

Fryske sporthelden 3 februari 2014 15:28

Dizze moanne geane der in soad Fryske sporters nei de Olympyske Spelen yn Sotsji. In moaie gelegenheid om omtinken te jaan oan Fryske (winter)sporthelden. It tema slút moai oan by finster 33 (Abe Lenstra. In Fryske sportheld) en de fertakkingen "Helden en Idoalen", "De Olympyske Spelen" en "Sport en Ekonomy".

Yn it filmke in reportaazje oer de Friezen yn Nagano yn 1998.

Der geane mar leafst 9 Fryske sporters nei Sotsji dizze moanne. De langebaanriders Marrit Leenstra, Yvonne Nauta, Jorrit Bergsma, Antoinette de Jong en Sven Kramer, de shorttrackers Rianne de Vries, Daan Breeuwsma en Sjinkie Knegt en de bobslydjeier Sybren Jansma. Wa soene der medailles winne? En wurdt it rychje Fryske gouden medalje-winners ek grutter? No steane dêr trije nammen yn: Sven Kramer (2010), Ids Postma (1998) en Sjoukje Dijkstra (1964).