Ken dyn fryske ferline

De Canon van Friesland is een lijst van 41 onderwerpen (vensters) met daarin
de belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Friesland. Deze onderwerpen
zijn een hulpmiddel voor het onderwijs in Friesland.

<< Terug naar het overzicht

Utstjoering mist ...

De striid tsjin de 5 k's fanút it Damshûs 10 november 2013 11:24

De 4e ôflevering fan NODOE út it Iepenloftmuseum Damshûs fan Nijbeets. Yn dizze ôflevering nimt de famylje Merkus it op tsjin de famylje Steensma. Welke team bliuwt it langste oerein en giet troch nei de heale finale?

't Damshûs

Iepenloftmuseum It Damshûs yn Nij Beets lit besikers ûnderfine hoe’t turf makke waard en hoe’t de feanarbeiders libben en wurken yn de perioade fan 1863 oant rûchwei 1920. De omstannichheden wienen de oanlieding foar in hurde sosjale striid.
www.damshus.nl